Return to site

Excel utbildning

Utbildning i Excel

Utbildningar i Excel från halvdagars intensivkurser, till en- och tvådagars grundkurser, fortsättningskurser och även specialanpassade utbildningar i t.ex. skapa Pivottabeller.

Även som videomöte, via delat skrivbord på distans.

Kurser i alla versioner: Office 365, Excel 2019, Excel 2016 Excel 2013, Excel 2010.

Excel 2016 kalkylblad

Innehåll beroende på kursens längd:

Steg 1 - Grunderna

ca 1/2 dagskurs

Menyflikar

 • Anpassa menyer
 • Arkivmenyn

Markering/förflyttning

 • Göra markeringar utan att använda musen
 • Markera flera områden samtidigt
 • Förflytta dig snabbt och markera stora områden, utan mus
 • Utnyttja kanterna runt en cell för att markera, flytta eller kopiera celler
 • Tangentbordsgenvägar i Excel

Hantera kalkylark

 • Hur många rader, kolumner, kalkylblad, tecken i varje cell Excel kan ha och där med varför det ibland kommer ut massor med vita papper i skrivaren, när man skriver ut kalkyler
 • Specifikationer och begränsningar i Excel
 • Redigera och lägga till data i ett kalkylblad
 • Ändra kolumnbredden och radhöjden
 • Visa eller dölja kolumner och rader

Autofyll

 • Skapar serier med tal, datum och andra uppräkningar t.ex. Vecka 1, Vecka 2, Vecka 3 med ett enda kommando
 • Fylla celler med data automatiskt
 • Skapa en sammanhängande datumlista

Summor

 • Göra beräkningar med alla fyra räknesätten
 • Summera stora områden med ett enda kommando
 • Olika sätt att summera värden i ett kalkylblad
 • Beräkningar med enkla formler
 • Skapa formler på fler olika sätt

Visningslägen

 • Visningslägen som förenklar utskrifter
 • Zooma

Skriva ut

 • Få ett kalkylblad att passa den utskrivna sidan
 • Förhandsgranska före utskrift

Formatera text och tal

 • Ändra utseende på celler, text och tal t.ex. visning av antal decimaler, datum, procent, valuta mm och ta bort allt utseendet med ett enda kommando
 • Att en cell kan innehålla olika saker och hur detta påverkar uträkningar och hur celler sorteras
 • Formatera kalkylblad och data
 • Formatera tal i ett kalkylblad     

Klipp och Klistra

 • Klistra in utan format
 • Klistra in endast värden             

Spara

 • Spara om PDF

Steg 2 - Beräkningar och diagram

1/4 till 1/2 dag, beroende på förkunskaper

Arbeta med flera kalkylblad

 • Skapar beräkningar mellan olika kalkylblad och kalkylböcker
 • Skapa en beräkning som refererar till samma cell på flera kalkylblad
 • Flytta eller kopiera ett kalkylblad
 • Kopiera kalkylblad utan att använda något menyval
 • Markera ett eller flera kalkylblad
 • Föra in data i flera kalkylblad samtidigt
 • Skriva ut flera kalkylblad

Absoluta och relativa formler

 • Varför man ibland kan kopiera en beräkning och ibland inte och hur man skall göra för att det alltid går att kopiera
 • Flytta eller kopiera en formel
 • Växla mellan relativa, absoluta och blandade referenser

Diagram

 • Skapa ett diagram
 • Skapa diagram, även om inte siffrorna ligger i närheten av varandra
 • Uppdatera data i ett befintligt diagram
 • Hur man skriver ut flera diagram på samma sida
 • Hur man lägger till en extra stapel/linje utan att använda menyval
 • Hur man kan använda bilder och foton i diagram i ställer för enfärgade fält
 • Lägga in dubbla axlar och kombinera staplar och linjer
 • Spara ett färdigt diagram som en mall

Statistiska beräkningar

 • Göra beräkningar för att få fram Summa, Max, Min, Medel, Antal via ett enda menyval
 • Statistikfunktioner

Steg 3 - Hantera listor och Excel-tabeller

1/4 till 1/2 dag, beroende på förkunskaper

Hantera listor

 • Sortera listor, utan att markera det som skall sorteras innan och vara säker på att allt sorteras rätt
 • Sortera data i ett område i flera steg
 • Anpassad sortering
 • Ta bort dubblettvärden

Filter/Urval

 • Filtrera data
 • Hur man gör så att inte alla rader visas i en lista, utan bara den information som man har valt ut
 • Utöka filtreringen
 • Använda Talfilter, Textfiler och Datumfilter
 • Ta bort filtrering

Excel-tabeller

 • Skapa Excel-tabeller
 • Fördelarna med Excel-tabeller
 • Summeringar i Excel-tabell
 • Introduktion till Excel-tabeller
 • Skapa eller ta bort en Excel-tabell i ett kalkylblad
 • Hantera information med hjälp av Excel-tabeller

Anpassa utskrifter

 • Använda vyn Sidlayout för att finjustera sidorna före utskrift
 • Ändra storlek på dina kalkyler, så de får plats på en sida, utan att ändra på storlek på kolumner, rader eller tecken, både på skärmen och vid utskrift
 • Skriva ut utvalda delar av en kalkyl och anpassa var sidbrytningar hamnar
 • Lägga till rubriker längst upp på utskrifter och låsa rader längst upp på skärmen när man jobbar med stora kalkyler
 • Använda sidhuvuden och sidfötter i utskrifter av kalkylblad
 • Skriva ut rad- och kolumnrubriker på varje utskriven sida
 • Upprepa specifika rader eller kolumner på alla utskrivna sidor
 • Lägga till, ta bort och flytta sidbrytningar
 • Infoga, flytta eller ta bort manuella sidbrytningar i ett kalkylblad

Villkorsstyrdformatering

 • Visa innehållet i en cell med olika färger beroende på innehållet i cellen t.ex. röda eller gröna siffror beroende på om budget målet är uppfyllt eller inte
 • Formatera celler för att framhäva data
 • Göra data lättare att förstå med villkorsstyrdformatering
 • Lägga till, ändra, hitta eller ta bort villkorsstyrdformatering

Steg 4 - Pivottabeller och Pivotdiagram

1/4 till 1/2 dag, beroende på förkunskaper

Pivottabeller

 • Ta fram statistik ur en lista för att beräkna försäljning, antal besökare per månad, medelålder och mycket, mycket mer
 • Skapa och ta bort Pivottabeller
 • Uppdatera Pivottabeller
 • Visa eller dölja datainformation i en Pivottabell
 • Nivåindelade Pivottabeller
 • Formatera Pivottabeller
 • Ändra design på Pivottabeller
 • Grupperade Pivottabeller
 • Beräkna värden i en Pivottabell
 • Visa olika beräkningar i värdefält i Pivottabeller
 • Varför man skall basera en Pivottabell på en Excel-tabell

Utsnitt

 • Använda utsnitt för att filtrera Pivottaber (från Excel 2010)
 • Tidsutsnitt (från Excel 2013)
 • Kopplade utsnitt

Pivotdiagram

 • Skapa ett Pivotdiagram av en befintlig Pivottabell

Miniatyr diagram

Steg 5 - Matematiska funktioner

1/4 till 1/2 dag, beroende på förkunskaper

Namnge celler

 • Namnge celler och hur man använder det i beräkningar och som Gå-Till funktion
 • Namnge celler i fler än ett kalkylblad
 • Definiera och använda namn i formler

Gå-Till

 • Att använda Gå-Till-Special
 • Söka efter och markera celler som uppfyller vissa villkor

Avancerade funktioner

 • Logiska funktioner
 • Funktionen OM (IF) och hur du använder den
 • Funktionen SUMMAOM
 • Räkna antalet förekomster av ett värde
 • Avrunda tal
 • Leta upp funktioner LETARAD/VLOOKUP
 • Finansiella funktioner
 • Tid- och datumfunktioner
 • Textfunktioner
 • Funktioner med felhantering
 • Kapsla funktioner inuti funktioner
 • Hitta och korrigera fel i formler

Dispositioner

 • Skapa en disposition (gruppera) data i ett kalkylblad

Dataverifiering

 • Skydda celler för att undvika att formler och information raderas
 • Förhindra att felaktig information matas in i celler med hjälp av Verifiering
 • Skapa ”Drop-down” listor
 • Skapa dataverifiering
 • Använda dataverifiering

Steg 6 - Specialfunktioner

1/4 till 1/2 dag, beroende på förkunskaper

Anpassa Excel

 • Anpassa knappraden och lägga till knappar man använder ofta
 • Lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst
 • Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet
 • Anpassa menyfliksområdet.

Länkar

 • Skapa, markera, redigera eller ta bort en hyperlänk

Importera data

 • Importera data till Excel från anda program
 • Importera eller exportera textfiler

Målsökning

 • Hur man räknar ”baklänges” med hjälp av Excel när man vill att en beräkning skall få ett vist resultat
 • Använd Målsökning för att visa ett önskat resultat

Problemlösaren

 • Att ta fram värdet på fler okända värden med hjälp av Problemlösaren
 • Definiera och lösa problem

Scenarier

 • Använda scenarier när grunddata i en kalkyl varierar
 • Skapa ett scenario

Konsolidera

 • Konsolidera data från flera kalkylblad i ett enskilt kalkylblad

Formulär

 • Blanketter
 • Knappar
 • Kryssrutor

Makron

 • Skapa, ”tangent-nedtrycknings-inspelning”, med sådant man utför ofta
 • Skapa eller ta bort ett makro
 • Lägga till en knapp och koppla ett makro till den i ett kalkylblad
 • Formulär och formulärkontroller
 • Koppla formulärkontroller

Mallar

 • Skapa kalkylmallar
 • Skapa en anpassningsbar mall

Skydd

 • Låsa
 • Dela

Steg 7 - Tilläggsprogram

2 dagar

 • Power Pivot (från Excel 2010)
 • Power Query (från Excel 2010)
 • Power View (från Excel 2013)
 • Power Map (från Excel 2013)
 • Inquery (från Excel 2013)

Övrigt

 • Hur och varför man skall spara kalkyler som PDF om man skall skicka kalkyler utanför företaget
 • Praktiska tips och tricks i Excel
 • Kursdeltagarnas egna frågor